2606. Bestemmingsplan Buitengebied Duiven

De gemeente Duiven herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. Het is niet duidelijk op welke wijze de in het MER gepresenteerde emissie- en depositieberekeningen tot stand zijn gekomen. Daarmee is niet aannemelijk gemaakt dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in en rond het plangebied uitgesloten kan worden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-12-2011 Aankondiging start procedure
14-12-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
26-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-09-2012 Ter inzage legging MER
11-12-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER en (de toelichting op) het ontwerp-bestemmingsplan geven samen globaal inzicht in de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het plangebied en alternatieven en varianten voor toekomstige ontwikkeling, op basis van een inventarisatie van wensen en verwachtingen. Voor de volgende onderdelen ontbreekt echter informatie:

  • Het is voor de Commissie niet duidelijk op welke wijze de in het MER gepresenteerde emissie- en depositieberekeningen tot stand zijn gekomen.
  • Uit het MER blijkt in ieder geval dat de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt leidt tot toename van stikstofdepositie op reeds overbelaste habitattypen in Natura 2000-gebieden waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn opgesteld. Volgens de Commissie wordt niet aannemelijk gemaakt dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in en rond het plangebied uitgesloten kan worden.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie noemt als hoofdpunten voor het op te stellen MER:

  • Een duidelijke beschrijving van de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven in relatie tot de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied.
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden, geur en fijnstof.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Els Fischer-de Bruijn
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Duiven

Bevoegd gezag
Gemeente Duiven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018