2609. Bestemmingsplan bedrijventerrein Arnestein in Middelburg

De gemeente Middelburg actualiseert haar bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Arnestein. Het bestemmingsplan legt grotendeels de bestaande bedrijvigheid vast en schept het kader voor m.e.r. (beoordelings)-plichtige activiteiten. Voor de besluitvorming wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-12-2011 Aankondiging start procedure
07-12-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdt en detailniveau
Toetsing
08-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-02-2013 Kennisgeving MER
14-02-2013 Ter inzage legging MER
16-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de essentiele  informatie voor besluitvorming in het MER niet aanwezig is. De beschrijving van de milieueffecten is zeer algemeen en heeft daardoor nauwelijks waarde voor de besluitvorming. Met name de uitbreiding/ wijziging bij Eastman kan volgens de Commissie mogelijk aanzienlijke milieueffecten tot gevolg hebben en deze zijn op bestemmingsplanniveau niet in beeld gebracht. De tekortkomingen betreffen:

 • De milieueffecten in huidige feitelijke situatie zijn niet helder in beeld gebracht.
 • De maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan en de milieueffecten daarvan zijn onvoldoende in beeld gebracht. Het gaat daarbij in iedere geval om de volgende milieuaspecten:
  • Luchtkwaliteit
  • Geluid
  • Externe veiligheid
 • Uit het MER valt af te leiden dat het MER een Passende beoordeling moet bevatten omdat significant negatieve gevolgen op voorhand niet zijn uit te sluiten.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

 • Een beschrijving van de milieusituatie in de referentiesituatie.
 • Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu door de mogelijkheden die het herziene bestemmingsplan biedt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Middelburg

Bevoegd gezag
Gemeente Middelburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018