2612. Windpark Oostermoer

Windunie Development BV wil samen met een groep agrariërs en grondeigenaren in de Drentse Veenkoloniën, in de gemeente Aa en Hunze het windpark Oostermoer realiseren. Dit windpark bestaat uit twee deelgebieden. Deelgebied Grevelingen ligt aan de noordkant van de N33, en het gebied Boerveen ligt aan de zuidkant van de N33. Het gaat om 120-150 MW opgesteld vermogen. De rijkscoördinatieregeling is van toepassing op het voornemen. Om het windpark mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan opgesteld. Daarnaast zijn verschillende vergunningen nodig. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-01-2012 Aankondiging start procedure
20-01-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
29-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Samenvoeging windpark Oostermoer en windpark De Drentse Monden
In het verlengde van dit gebied, in de gemeente Borger-Odoorn, ligt het te ontwikkelen windpark Drentse Monden. Omdat beide initiatieven in de Drentse Veenkoloniën liggen besloten het bevoegde gezag en de bij beide windparken betrokken partijen één gemeenschappelijk milieueffectrapport op te stellen en de m.e.r.-procedures voor windpark de Drentse Monden (eerder gestart) en windpark Oostermoer samen te voegen. De concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer gaat in op het windpark Oostermoer en de samenhang met windpark de Drentse Monden. Het vervolg op dit project vindt u bij projectnummer 2553)

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert, overeenkomstig haar R&D advies voor windpark N33 (zie ook project 2589), de verschillende grootschalige ontwikkelingen voor windenergie in het veenkoloniale gebied in samenhang te beschouwen.
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een onderbouwing van de locatiekeuze en van het totale op te stellen vermogen op de locaties Oostermoer en Drentse Monden, afgezet tegen andere mogelijk geschikte locaties in Noord Nederland en Drenthe in het bijzonder. Daarbij dienen de locaties voor grootschalige windenergie in het Drents-Groningse veenkoloniale gebied (De Drentse Monden, Oostermoer en N33) ook in onderlinge samenhang te worden bekeken, vanwege onder meer de gevolgen voor het landschap en de leefomgeving.
  • De ontwikkeling van inrichtingvarianten voor de parken Oostermoer en de Drentse Monden samen (met als variabelen het totale vermogen, de totale oppervlakte, aantal turbines, verspreiding van turbines binnen het gebied, landschappelijke kwaliteit).
  • Een overzicht waarin de maximale effecten op landschap, natuur en leefomgeving van de inrichtingsvarianten zijn onderbouwd en onderling vergeleken. Vergelijk de effecten zowel absoluut als relatief (per eenheid opgewekte energie).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Michiel van Pelt
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond
Raedthuys Groep
Vereniging Windpark Oostermoer

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Borger-Odoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018