2627. Bestemmingsplan buitengebied Veenendaal

De gemeente Veenendaal wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van een Natura 2000-gebied en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-02-2012 Kennisgeving MER
08-02-2012 Ter inzage legging MER
30-08-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie signaleerde bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen. Vervolgens is een aanvulling op het MER opgesteld. Ook met deze informatie blijven er tekortkomingen bestaan:

  • De uitgangspunten van alternatieven zijn niet geheel juist.
  • De omvang van de effecten (m.n. door toename stikstofdepositie) is onvoldoende beschreven.
  • Er is geen realistisch alternatief beschreven.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marijke Drees
drs. Gerwin Gabry
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veenendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Veenendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 30 nov 2012