263. Ethylbenzeen- en styreenfabriek Dow Benelux Terneuzen

Dow Benelux heeft het voornemen om twee nieuwe fabrieken te bouwen op het industrieterrein Terneuzen-West. De productiecapaciteit van elk van de beoogde fabrieken bedraagt 450.000 ton/jaar. Op dit terrein staan al drie ethylbenzeen- en drie styreenfabrieken: het voornemen behelst van beide type fabrieken een vierde te bouwen. Na voltooiing zal Dow Benelux de volledige ethylbenzeenfabriek-3 en styreenfabriek-3 in bedrijf houden; de ethylbenzeenfabrieken 1 en 2 (met een gezamenlijke capaciteit van 280.000 ton/jaar), en styreenfabriek-2 zouden nog enige tijd in bedrijf kunnen worden gehouden in verband met de wereldvraag naar styreen. De styreenfabriek-1 zal in ieder geval uit bedrijf genomen worden in verband met de ingebruikneming van de nieuwe fabrieken.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-12-1989 Datum kennisgeving
18-12-1989 Ter inzage legging van de informatie
13-02-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-08-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-09-1990 Kennisgeving MER
19-09-1990 Ter inzage legging MER
19-11-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het richtlijnenadvies is vastgesteld als richtlijnen. In het toetsingsadvies wordt aangegeven dat het MER voldoende informatie bevat voor onderbouwing van de vergunningverlening. Uit de vergunningen blijkt het volgende:

  • de ethylbenzeenfabrieken 1 en 2 zijn definitief gesloten;
  • de emissie-eisen aan styreenfabriek-2 zullen door middel van wijzigingsbeschikkingen worden aangescherpt. Het betreft de emissies van de opslagtanks en van het vacuümsysteem;
  •  wat betreft geluid zijn er ook in het gebiedsgerichte beleid in deze regio nog geen concrete beslissingen genomen over de in de toekomst toe te stane geluidemissie;
  • de laad- en losfaciliteiten zullen onder de noemer van KWS-2000 worden geplaatst; dit houdt in dat alle emissies van koolwaterstoffen die als gevolg van schepen, tanktrucks en spoorketelwagens vrijkomen moeten worden teruggedrongen. Dit gebeurt in overleg met het bedrijf;
  • de verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek naar de regeneratieprocedure is vastgesteld in een voorschrift;
  • er is een evaluatieprogramma voor de aspecten luchtverontreiniging en geluid; emissies naar de bodem en het grondwater worden uitgesloten geacht vanwege vloeistofdichte vloeren in alle installaties;
  • het evaluatieprogramma begint september 1991 en eindigt met een eindrapportage in april 1993;
  • de directie Zeeland van Rijkswaterstaat heeft in de Wvo-vergunning geen apart evaluatieprogramma opgenomen; wel zijn er bepalingen ten aanzien van verschillende metingen die per kwartaal moeten worden gerapporteerd.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ing. Albert Dragt
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dow Benelux B.V.

Bevoegd gezag
Zeeland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D21.6 tot 1-4-2011: Geïntegreerde chemische installatie: uitbreiden of wijzigen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018