2638. Buitengebied Lith - 2013

De gemeente Oss stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op voor het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-02-2012 Aankondiging start procedure
16-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
05-12-2012 Kennisgeving MER
06-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-12-2012 Ter inzage legging MER
30-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie constateerde bij toetsing van het MER tekortkomingen die zij essentieel acht voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. De tekortkomingen betreffen de volgende:

  • De maximale mogelijkheden van het voornemen, de referentie en de maximale milieueffecten zijn niet juist bepaald.
  • Het MER geeft onvoldoende inzicht in de effecten op natuur en hoe aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebied door een toename van stikstofdepositie te voorkomen is.
  • Het MER geeft onvoldoende inzicht in de te verwachten geurhinder en eventuele knelpunten die kunnen ontstaan.
  • Het MER geeft onvoldoende inzicht in de mogelijke landschappelijke effecten van de windturbines en teeltondersteunende voorzieningen die mogelijk worden gemaakt.
  • In het MER ontbreken de invoergegevens voor ammoniak-, geur- en fijn stof-berekeningen en een toelichting op de gehanteerde methode.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • De gewenste ontwikkeling van het buitengebied met duidelijk omschreven ambities en criteria.
  • Een beschrijving van de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied.
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur. De eventuele Passende beoordeling moet herkenbaar in het plan-MER worden opgenomen.
  • De mogelijke positieve en negatieve effecten van het plan op de overige natuurgebieden, op de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en cultuurhistorische waarden.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Gerwin Gabry
drs. Wim van Hooff
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Oss

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval
D14 2011: intensieve veehouderij
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018