2648. Bestemmingsplan buitengebied Noord en Kloosterstraat

De Commissie vindt dat in het concept-MER voor het bestemmingsplan buitengebied Noord en Kloosterstraat van de gemeente Den Bosch nog essentiële informatie voor de besluitvorming ontbreekt. Zij adviseert daarom het MER aan te vullen voordat een besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. 

Procedure en adviezen

Toetsing
15-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-08-2012 Voorlopig advies uitgebracht
01-11-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Den Bosch doorloopt de m.e.r.-procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied voor de gebieden 'Noord' en 'Kloosterstraat'. Dit plan is kaderstellend voor onder andere uitbreiding van veehouderijen in deze gebieden.

Oordeel over het MER
Uit de Passende beoordeling, die onderdeel is van het MER, blijkt dat het plan negatieve gevolgen kan hebben voor omliggende Natura 2000-gebieden, vanwege de toename van stikstofdepositie. In het MER ontbreekt een op grond van de Natuurbeschermingswet uitvoerbaar alternatief, waarbij aantasting van natuurlijke kenmerken van deze gebieden is uit te sluiten.

Daarnaast geeft het MER volgens de Commissie te weinig inzicht in:

  • De samenhang met andere ruimtelijke plannen; haalbaarheid van de milieunormen zal deels afhangen van de ontwikkelingen in de gemeente Maasdonk.
  • De uitgangspunten voor berekeningen (ammoniak en geur) in het MER en de Passende beoordeling.
  • De effecten op landschap en cultuurhistorie en mogelijkheden om deze te voorkomen of te verzachten.
  • De natuurwaarden in het gebied, de effecten van het plan daarop en mogelijke belemmeringen voor de nog te realiseren ‘natte verbindingszone’.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Richard Schokker
drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente 's-Hertogenbosch

Bevoegd gezag
Gemeente 's-Hertogenbosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 02 jan 2013