2654. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht 2013-2028

De provincie Utrecht wil een Structuurvisie vaststellen waarin het ruimtelijke beleid voor de periode van 2013 tot 2028 wordt aangegeven. Parallel aan het opstellen van de Structuurvisie is gewerkt aan het opstellen van een plan-MER met als doel om tijdens het planproces al inzicht te krijgen in de milieugevolgen van de beleidsvoornemens in de Structuurvisie.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-03-2012 Kennisgeving MER
03-04-2012 Ter inzage legging MER
20-06-2012 Voorlopig advies uitgebracht
19-07-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig advies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie vindt het positief dat het MER tijdens het planproces een duidelijke functie heeft gekregen, maar is van oordeel dat in de uiteindelijke verslaglegging (te weten het MER als zodanig) op onderdelen essentiĆ«le informatie ontbreekt. Het gaat zowel om wettelijke inhoudseisen voor een MER, als om de bruikbaarheid van de informatie voor provinciale bestuurders, gemeentelijke bestuurders en burgers. De provincie heeft op basis van dit oordeel aangegeven het MER te zullen aanvullen en aanpassen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 01 feb 2013