2657. Bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Naast agrarische activiteiten krijgen ook recreatie en natuur hier een plaats en worden de hoge landschappelijke waarden beschermd en uitgebouwd. Om de besluitvorming over het bestemmingsplan te onderbouwen is een MER opgesteld. De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-03-2012 Aankondiging start procedure
29-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
09-01-2013 Kennisgeving MER
11-01-2013 Ter inzage legging MER
07-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies 
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De tekortkomingen betreffen het landschap, de gevolgen voor Natura 2000 gebieden en de uitgangspunten voor de berekeningen van stikstofemissie en geursituatie bij de huidige feitelijke situatie, de autonome ontwikkelingen en de (maximale mogelijkheden van) de alternatieven.Advies reikwijdte en detailniveau
De volgende punten beschouwt de Commissie als hoofdpunten voor het op te stellen MER:

  • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities.
  • Een onderbouwing van de alternatieven.
  • De ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, die voor Tynaarlo met name bepaald wordt door natuur, geluid en geur, landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie).
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur, door o.a. depositie van verzurende/vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden.
  • De positieve of negatieve effecten van het plan op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische / archeologische waarden.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.

 Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tynaarlo

Bevoegd gezag
Gemeente Tynaarlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 15 mrt 2013