2659. Realisatie insteekhaven en afmeergelegenheden Tank Terminal Europoort West

Het Havenbedrijf Rotterdam nv wil voor het laden en lossen van olietankers en binnenvaarttankers in Europoort een insteekhaven en aanlegkades realiseren. Aanleiding hiervoor is de aanleg en exploitatie van de Shtandart-Tank Terminal Europoort West. Voor de besluitvorming over de vergunningen voor tank terminal wordt een aparte m.e.r.-procedure doorlopen (zie project 2618).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-08-2013 Kennisgeving MER
22-08-2013 Ter inzage legging MER
24-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het MER blijkt dat effecten bij de aanleg van de insteekhaven van relatief beperkte omvang en tijdelijk van aard zijn. De Commissie vraagt aandacht te besteden aan versneld inzet van beheermaatregelen om de gevolgen van stikstofdepositie op beschermde natuur tegen te gaan. De Commissie vraagt ook aandacht voor de realisatie van voldoende geschikte broedgelegenheid voor meeuwensoorten.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER voor insteekhaven en afmeergelegenheden:

  • Duidelijk te maken in hoeverre beide voornemens afhankelijk van elkaar zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden in tijd en besluitvorming.
  • In te gaan op cumulatie van milieueffecten van beide voornemens.

De Commissie adviseert in het MER een onderbouwing van de vormgeving en afmetingen van de insteekhaven (op basis van het aantal scheepvaartbewegingen) te geven. Bij de kwantitatieve beschrijving van de milieueffecten vraagt de Commissie vooral aandacht te besteden aan de geluidhinder ten gevolge van de aanlegwerkzaamheden en de grondwaterstanddaling die optreedt door de voor de aanleg vereiste onttrekking.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Casper van der Giessen
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Bevoegd gezag
Waterschap Hollandse Delta
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren

Bijgewerkt op: 28 okt 2013