2664. Bestemmingsplan Buitengebied Delfzijl

Het MER en de aanvulling daarop voor de bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Delfzijl bevatten voldoende informatie voor de besluitvorming. Aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden kan niet worden uitgesloten, maar de Commissie ziet binnen de doelstellingen van de plannen geen wezenlijk andere alternatieven die buiten beschouwing zijn gebleven.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-07-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
22-01-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing van het MER en de aanvulling daarop

Voor de bestemmingsplannen Buitengebied-Zuid en Buitengebied-Noord van de gemeente Delfzijl is een PlanMER opgesteld. Aanleiding voor de PlanMER zijn de planologische uitbreidingsmogelijken voor veehouderijen.

De Commissie constateerde bij toetsing van het MER dat daarin essentiƫle informatie voor de besluitvorming ontbrak. Daarop is een aanvulling op het MER aangeleverd, waarin nader is ingegaan op de referentiesituatie, de maximale mogelijkheden van het plan en de effecten van stikstofdepositie en geur.

De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling samen voldoende informatie voor de besluitvorming bevatten. De aanvulling bevat op basis van de nieuwe informatie een voorstel tot beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden in de betreffende plannen. De documenten geven een helder en overzichtelijk beeld van voornemen, alternatieven, milieueffecten en mogelijke maatregelen.

Gevolgen voor omliggende Natura 2000-gebieden zijn echter niet uit te sluiten, vanwege een (geringe) toename van stikstofdepositie op deze gebieden. Het MER en de aanvulling bevatten wel alternatieven en maatregelen om deze depositie te verminderen, maar er is geen zekerheid dat aantasting van Natura 2000-gebieden wordt voorkomen. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Delfzijl

Bevoegd gezag
Gemeente Delfzijl

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 22 jan 2013