2666. Structuurvisie Harderwijk 2031

De gemeente Harderwijk wil de 'Structuurvisie Harderwijk 2031' vaststellen. De visie brengt integraal het economische, sociale en ruimtelijke beleid met elkaar in verband. Bij de Structuurvisie is een MER opgesteld. Bij toekomstige besluiten over functiewijzigingen wil de gemeente het MER als naslagwerk gebruiken voor een eerste inschatting van effecten en op welke onderdelen nader onderzoek nodig is.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-08-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-08-2012 Kennisgeving MER
28-08-2012 Ter inzage legging MER
29-10-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
22-11-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is van mening dat het MER en de aanvulling (Passende beoordeling) alle essentiƫle informatie bevat om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen in de besluitvorming.
Het plan-MER geeft met een 'stoplichtmethode' een eerste globale beoordeling van welke individuele functies op de afzonderlijke onderzochte locaties (al dan niet met mitigerende maatregelen) binnen de wettelijke en beleidsmatig gewenste milieugebruiksruimte mogelijk zijn. Vaak is voor een dergelijke inschatting nader onderzoek nodig en/of een beschrijving over de aard, omvang en locatie van de functies en activiteiten. De Commissie signaleert dat er nog geen rekening is gehouden met mogelijk cumulatieve effecten van functies en initiatieven die tegelijkertijd of na elkaar ingediend en beoordeeld worden en waar mogelijk knelpunten optreden. Ook is niet aangegeven hoe een optimale ruimtelijke kwaliteit, dat is een optimale samenhang van functies en activiteiten, gerealiseerd kan worden. Zij adviseert daar in vervolgstudies voor meer gebiedsgerichte structuurvisies en/of bestemmingsplannen invulling aan te geven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Harderwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2011: recreatie
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 30 nov 2012