2667. Windpark Delfzijl Zuid

Een koepel van bedrijven wil het bestaande windpark Delfzijl Zuid uitbreiden met 16 windturbines. Het project past in het door de provincie Groningen aangewezen concentratiegebied voor grootschalige windenergie. De uitbreiding is gepland in het zuidelijke deel van dit gebied. Het project is gestart in 2012 en, na een periode van stillegging, weer opgestart in januari 2017. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is een milieueffectrapport opgesteld. De provincie en gemeente hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-08-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-08-2012 Aankondiging start procedure
30-08-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-11-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
17-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-06-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn de effecten van verschillende opstellingsmogelijkheden van de windturbines onderzocht en daarbij ook het verschil in hoogte en rotordiameter. De opstellingen tonen verschillen in de effecten op het vlak van landschap, geluid en energieopbrengst. De effecten op natuur verschillen niet veel. Eén variant heeft meer negatieve effecten op rust, zichtbaarheid en openheid. De Commissie beveelt aan een voorwaarde in de vergunning op te nemen over het voorkomen van lichthinder. Volgens de Commissie is voldoende milieu-informatie aanwezig om het milieubelang volwaardig mee te laten wegen in de besluiten over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt:

  • De invloed van de windturbines op het landschap, ook in samenhang met andere windparken in de omgeving te beschrijven.
  • De effecten van het windpark op vogels, vleermuizen en de leefomgeving te beschrijven, zowel de absolute als de relatieve milieueffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ZuidZes
Twirre B.V.
Straathof B.V.
Eneco Wind B.V.
HiNerg B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 26 jun 2017