2669. Bestemmingsplan buitengebied gemeente West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal wil het bestemmingsplan voor het buitengebied actualiseren. Vanwege de nabijheid van kwetsbare natuur en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten, zijn een MER en een Passende beoordeling opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-05-2012 Aankondiging start procedure
09-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
17-07-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-11-2012 Kennisgeving MER
08-11-2012 Ter inzage legging MER
14-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-12-2012 Voorlopig advies uitgebracht
29-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert de volgende tekortkomingen:

  •  Het MER werkt geen alternatieven of combinatie(s) van maatregelen uit waarmee de aantasting van het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden Waal’ met zekerheid kan worden voorkomen.
  • In het MER zijn uitgangspunten gekozen die niet in overeenstemming zijn met de randvoorwaarden die dat plan stelt.
  • In het MER ontbreekt een analyse van de milieugevolgen verbonden aan het uitbreiden van de waterberging ten zuiden van Beneden-Leeuwen.


Advies reikwijdte en detailniveau
Om het milieubelang goed te kunnen meewegen in de besluitvorming dient het MER de volgende informatie te bevatten:

  • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de effecten.
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De ‘milieugebruiksruimte’ in het plangebied.
  • De mogelijke effecten op de leefomgeving en op de natuur van de activiteiten die het voornemen maximaal mogelijk maakt, en van het voorkeursalternatief.
  • De positieve of negatieve effecten van de plannen op de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische en archeologische waarden.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
Rob Vrolijks

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente West Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gemeente West Maas en Waal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 29 jan 2013