2676. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Uden

De gemeente Uden herziet het bestemmingsplan buitengebied. Het plan is kaderstellend voor onder andere ontwikkelingen in de veehouderij. De Commissie vindt dat in het MER en de aanvulling daarop informatie ontbreekt die zij essentieel vindt voor de besluitvorming. Daarom adviseert de Commissie om deze informatie verder aan te vullen voordat het besluit wordt genomen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-05-2012 Aankondiging start procedure
31-05-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-08-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
25-04-2013 Ter inzage legging MER
02-07-2013 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
05-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-10-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
Naar aanleiding van het oordeel over het MER is een aanvulling opgesteld. De aanvulling biedt op een aantal onderdelen belangrijke informatie voor de besluitvorming. De Commissie vindt echter dat de informatie op een aantal punten nog tekort schiet:

  • De uitgangspunten van het worst case-scenario zijn nog onduidelijk.
  • Het is niet duidelijk hoe aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden wordt voorkomen.
  • Het is niet duidelijk of de toename van stikstofdepositie leidt tot aantasting van Beschermde natuurmonumenten en EHS-gebieden.

 

Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij toetsing van het MER tekortkomingen in de informatie die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het gaat om:

  • Maximaal mogelijke effecten: in het MER ontbreekt een heldere beschrijving van het worst case-scenario, hierdoor is niet navolgbaar of de maximale mogelijkheden in beeld zijn gebracht.
  • Gevolgen voor Beschermde natuurmonumenten, Wav-gebieden en overige EHS: het MER maakt onvoldoende aannemelijk dat er geen aantasting van belangrijke te behouden natuurtypen van Beschermde natuurmonumenten, Wav-gebieden en overige EHS-gebieden zal optreden.
  • Gevolgen voor landschap de daarin aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorie: in het MER ontbreekt een overzicht van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken en natuurlijke waarden en uitwerking in een toetsingskader en ontwerpcriteria voor de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt;
  • Gevolgen voor water/hydrologie: het MER biedt geen inzicht in de gevolgen van het plan voor water/hydrologie en maakt niet inzichtelijk of de beleidsdoelen voor water behaald worden.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie heeft in haar advies aangegeven wat zij belangrijke informatie voor het op te stellen MER vindt. Zij adviseert onder andere te beschrijven wat de maximaal mogelijke effecten van het plan op de ruimtelijke kwaliteit en de natuur zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Richard Schokker
drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jacco Schuurman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Uden

Bevoegd gezag
Gemeente Uden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 18 okt 2013