2680. Bestemmingsplan buitengebied Voorst

De gemeente Voorst heeft een MER opgesteld voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Dit bestemmingsplan biedt onder andere een kader voor uitbreiding van (intensieve) veehouderijen. De Commissie vindt dat in het MER informatie ontbreekt die essentieel is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-07-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het MER is zeer beknopt en algemeen en moet in combinatie met de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan worden gelezen. De Commissie constateert de volgende tekortkomingen:

  • Het MER onderscheidt geen alternatieven en geeft daardoor geen inzicht in de mogelijkheden die de gemeente heeft om te sturen in gewenste of ongewenste ontwikkelingen.
  • Het MER beschrijft geen uitvoerbaar alternatief, aangezien aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden (Veluwe, Landgoederen Brummen en IJsseluiterwaarden) niet uitgesloten kunnen worden.

De Commissie adviseert om een aanvulling op te stellen voordat het definitieve plan wordt vastgesteld.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Voorst

Bevoegd gezag
Gemeente Voorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 30 nov 2012