2681. Dijkversterking Capelle aan den IJssel

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil de IJsseldijk over een lengte van circa 400 meter bij de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel versterken, omdat de huidige dijk niet meer aan de eisen voldoet. Het hoogheemraadschap heeft daarom de provincie Zuid-Holland verzocht een Projectplan Dijkversterking vast te stellen. Er is een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van de dijkversterking te onderzoeken. De provincie Zuid-Holland heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-05-2012 Aankondiging start procedure
23-05-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
16-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is uitgebreid en compleet. De verschillende mogelijke oplossingen, zoals met extra grond de dijk versterken of een damwand aanbrengen in de dijk, zijn goed uitgewerkt. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de verschillende oplossingen goed beschrijft en dat het voorkeursalternatief op logische wijze tot stand is gekomen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Nut en noodzaak van het verbeteren van (alleen) dit deel van de IJsseldijk en de daarmee te realiseren doelen.
  • De cultuurhistorische waarde van bebouwing en andere historische structuren (waaronder archeologie).
  • De verschillende oplossingsrichtingen met onderbouwing daarvoor en de daaruit resulterende realistische alternatieven.
  • De milieueffecten van de alternatieven met specifieke aandacht voor de aspecten cultuurhistorie en archeologie (waaronder de kasteelbiotoop), inclusief een beschrijving van mitigerende maatregelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
dr. Hans Renes

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 16 okt 2014