2682. Agrarisch bedrijf Optiveco te Ambt Delden

Optiveco V.O.F. wil een voormalige rundvee- en varkenshouderij in Ambt-Delden wijzigen in een melkgeitenhouderij met 3000 melkgeiten, 2650 opfokgeiten en 5 zoogkoeien. Voor het plan is een vergunning in het kader van de Wabo, voor het onderdeel milieu aangevraagd.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-2012 Kennisgeving MER
14-06-2012 Ter inzage legging MER
12-09-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER en de aanvullingen geven op een heldere en goed gestructureerde wijze inzicht in de milieueffecten die het plan met zich meebrengt. De uitgangspunten voor de effectbepalingen zijn op correcte en duidelijke wijze vastgesteld. Het MER bevat de referenties en de informatie die nodig zijn voor de besluitvorming over de vergunningverlening in het kader van de Wabo en de Natuurbeschermingswet. Uit de Passende beoordeling komt naar voren dat de toename van stikstofdepositie op kwetsbare natuur kan worden gecompenseerd door toepassing van externe saldering.
Doordat de Passende beoordeling later aan het MER is toegevoegd sluit de samenvatting van het MER niet volledig aan op de inhoud van beide documenten samen. Desondanks meent de Commissie dat in het MER met aanvullende notitie en de Passende Beoordeling de essentiĆ«le informatie voor besluitvorming aanwezig is.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Optiveco

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 30 nov 2012