2684. Bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

De gemeente Moerdijk wil het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk herzien. De milieuzonering van de huidige bedrijven wordt vastgelegd en op de nog beschikbare gronden wordt ruimte geboden voor ontwikkeling of uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid. De gemeente wil graag economische ontwikkeling die in harmonie is met het leefklimaat van de omwonenden. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat het rapport niet compleet was. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het aangepaste milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-05-2012 Aankondiging start procedure
31-05-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
19-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-06-2017 Kennisgeving MER
29-06-2017 Ter inzage legging MER
05-10-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
06-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het aangepaste rapport ontbreken nog maatregelen om de geluidshinder op alle gevoelige bestemmingen binnen de normen te houden en om een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren. Daarnaast wil de gemeente in 2030 energieneutraal zijn. Het rapport beschrijft niet hoe en met welke maatregelen de gemeente dit wil realiseren. Hiermee is onduidelijk in welke mate er vanuit milieuoogpunt ruimte is voor extra (industriële) bedrijvigheid. De Commissie adviseert deze informatie alsnog te presenteren voordat de gemeente een besluit neemt over het bestemmingsplan.


Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt inzicht in de huidige milieuknelpunten (externe veiligheid, volksgezondheid). Hierdoor is onduidelijk welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om deze te verhelpen, zodat een veilige en gezonde leefomgeving gerealiseerd wordt. De gemeente heeft hoge ambities voor duurzame energie en energiebesparing. Het plan geeft echter toestemming voor nieuwe bedrijvigheid waardoor het (fossiel) energiegebruik kan toenemen. In het rapport is geen inschatting gegeven in hoeverre de energieambities hiermee nog gehaald kunnen worden, en indien niet het geval, welke maatregelen denkbaar zijn om deze ambities wél te realiseren. De gemeente heeft aangeven het rapport hierop te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een beschrijving en concretisering van de verschillende ambities met het bedrijventerrein, waaronder het maximaal kunnen benutten van het terrein voor zware bedrijvigheid en het realiseren van een duurzame inrichting en een gezonde en veilige leefomgeving voor omwonenden.
  • Een beschrijving van de huidige feitelijke situatie, de autonome ontwikkeling en de beschikbare milieugebruiksruimte, met specifiek aandacht voor lucht, geluid, geur, externe veiligheid en natuur.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu (in ieder geval lucht, geluid, geur, externe veiligheid, landschap en natuur) en de volksgezondheid van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan (inclusief afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden) maximaal mogelijk maakt.
  • Een Passende beoordeling waarin de gevolgen zijn beschreven voor de Natura 2000-gebieden die door het voornemen beïnvloed kunnen worden.
  • De mate waarin de verschillende ambities gerealiseerd (kunnen) worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Moerdijk

Bevoegd gezag
Gemeente Moerdijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.1 2011: olieraffinage
C25 2011: opslag olie, (petro)chemische producten
D04 2011: haven/pier
D11.3 2011: industrieterrein
D22.1 2011: electriciteit en stoomproductie
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 21 dec 2017