2686. Mijnbouwlocatie Blaaksedijk te Heinenoord

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil in de gemeente Binnenmaas een nieuwe mijnbouwlocatie voor aardgasproductie oprichten. Hiervoor moet het vigerende bestemmingsplan worden aangepast. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-07-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
25-05-2012 Datum kennisgeving
29-05-2012 Ter inzage legging van de informatie
17-08-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-10-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De aanvulling geeft informatie over de volgende punten:

  • Inzicht in de kenmerken van de diepe ondergrond en het grondwaterpeil, en ook inzicht in en onderbouwing van de te verwachten effecten (bodemdaling en bodemtrillingen en de effecten daarvan op grondwaterstanden en infrastructuur/ bebouwing).
  • Inzicht in het plaatsgebonden- en groepsrisico van de gasleiding, en ook het invloedsgebied van zowel de inrichting als de gasleiding voor externe veiligheid.
  • Een nadere beschrijving van de inrichting, de pijpleiding en de winning/ boormethode, en ook onderbouwing van de locatiekeuze voor de inrichting, de keuze voor het leidingtracé en de gekozen winning/ boormethode.
  • Een nadere duiding van (de locatie van) relevante autonome ontwikkelingen binnen het studiegebied.

Daarmee meent de Commissie dat het MER en de aanvulling samen de essentiële informatie bevatten die nodig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan.

 

Toetsingsadvies
De Commissie constateert dat het MER niet alle essentiële informatie bevat om een besluit te nemen over het bestemmingsplan. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden met de NAM en de gemeente. De gemeente heeft vervolgens besloten om voor de ontbrekende informatie een aanvulling te laten opstellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Robert (Rob) Geerts
dr. Robert Hack
dr. Marcel van der Perk

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Gemeente Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 2011: olie/gaswinning
D08.2 2011: aardgasleiding
D17.1 2011: olie/gaswinning
D17.2 2011: diepboring
D17.3 2011: oppervlakte-installaties bij winning

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018