2702. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Omdat het plan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)-plichtige activiteiten en omdat een Passende beoordeling nodig is wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-07-2012 Aankondiging start procedure
18-07-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-10-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
01-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2013 Kennisgeving MER
02-10-2013 Ter inzage legging MER
18-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De in het MER uitgewerkte alternatieven richten zich voornamelijk op de (mogelijke) ontwikkeling van de melkveehouderij. Uit het MER blijkt duidelijk dat is gezocht naar mogelijkheden om aantasting van Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie als gevolg van het bestemmingsplan te voorkomen.
De Commissie signaleert echter bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming:

  • Inzicht ontbreekt in de wijze waarop de referentieaantallen voor met name de (melk)rundveehouderij zijn bepaald. Hierdoor is niet duidelijk of de gevolgen van het voornemen ten opzichte van de huidige situatie correct zijn bepaald.
  • De effecten op Natura 2000-gebieden zijn onvoldoende in beeld. Het MER toont nog niet aan dat het plan, met behulp van de voorgestelde maatregelen, geen significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden heeft. In het MER ontbreekt een alternatief waarbij aantasting van natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden is uit te sluiten.
  • Het MER geeft onvoldoende inzicht in de effecten op beschermde soorten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ing. Dick Hamhuis

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Achtkarspelen

Bevoegd gezag
Gemeente Achtkarspelen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 18 dec 2013