2704. Milieutoets Windturbines Kloosterlanden

De gemeente Deventer onderzocht in een milieutoets de milieueffecten van plaatsing van twee windturbines van 3 MW aan de noordzijde van de A1 bij het bedrijventerrein Kloosterlanden. Hoewel er geen sprake is van een m.e.r.(beoordelings)plichtig project vroeg de gemeente Deventer de Commissie om een oordeel te geven over de kwaliteit van de milieutoets.

Procedure en adviezen

Milieutoets
27-06-2012 Adviesaanvraag
05-09-2012 Advies uitgebracht
Advies Milieutoets

Opmerkingen bij de advisering

Het uitgevoerde onderzoek geeft naar de mening van de Commissie voldoende inzicht in de milieueffecten. Het onderzoek naar geluid, slagschaduw, externe veiligheid en natuur is volledig en correct uitgevoerd. Wat nog mist zijn visualisaties vanaf de IJsseluiterwaarden en vanaf een grotere afstand ten zuiden van de locatie. De Commissie adviseert om de toegankelijkheid van de informatie te verbeteren.

Daarnaast constateert de Commissie dat met de plaatsing van twee turbines van 3 MW slechts de helft van de ambitie van Deventer van 12 MW wordt ingevuld. Omdat de locatie Kloosterlanden vanuit milieu-optiek een reële locatie blijkt te zijn voor plaatsing van meer dan 2 turbines, geeft de Commissie in overweging om plaatsing van meer dan 2 turbines in de toekomst niet onmogelijk te maken.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
ing. Rob Vogel
ir. Eric Zinger

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Deventer

Bevoegd gezag
Gemeente Deventer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 30 nov 2012