2705. Ruimte voor de Rivier/Obstakelverwijdering Nederrijn Elst, gemeente Rhenen

Boskalis werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan het Ruimte voor de Rivier project 'Obstakelverwijdering Elst' in Rhenen. Voor de obstakelverwijdering is een oude steenfabriek al gesloopt en moeten gronden worden gesaneerd en afgegraven. De gemeente Rhenen stelt een nieuw bestemmingsplan vast waarin de bestemming bedrijventerrein wordt gewijzigd naar natuur. Voor de onderbouwing van de besluitvorming is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-08-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-08-2012 Kennisgeving MER
09-08-2012 Ter inzage legging MER
15-10-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER en de achtergrondrapporten geven aan welke effecten te verwachten zijn. Vanuit milieuoogpunt is eerder een te pessimistisch beeld gegeven van de te verwachten gevolgen. Tijdens de aanleg zal er wel overlast zijn maar de uiteindelijke inrichting van het gebied zal een aanzienlijke ruimtelijke- en milieukwaliteitsverbetering zijn.

Als gevolg van het gebruik van een wandel-/fietspad over de zomerkade kan een deel van het potentieel broed- en foerageerbiotoop van Kwartelkoning en Porseleinhoen worden verstoord. In de ontwerp-Natuurbeschermingswetvergunning zijn gebruiksbeperkingen opgenomen om significante verstoring te voorkomen. Een aandachtspunt is de borging van deze gebruiksbeperking in het bestemmingsplan.

Het terrein van de voormalige Machinistenschool aan de rand van Elst in de Elster Buitenpolder is een obstakel voor de waterafvoer bij hoge waterstanden. De uiterwaarden van Elst zijn in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier als één van de locaties aangewezen waar een grotere waterbergingscapaciteit moet worden gerealiseerd. Door deze capaciteit te verhogen zal de kans op overstroming bij hoog water aanzienlijk worden verlaagd. 

Met de aankoop van de steenfabriek in 2009 werd het mogelijk in de uiterwaard ter hoogte van Elst een grotere waterstanddaling te realiseren dan volgens de taakstelling uit de PKB Ruimte voor de Rivier nodig is. Mogelijke alternatieven in waterstandverlaging zijn in het MER niet beschreven. Alhoewel deze informatie in het MER ontbreekt beschouwt de Commissie het ontbreken hiervan niet als een essentiële tekortkoming, omdat er geen alternatieven voor handen zijn met wezenlijk minder milieugevolgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Dingeman Boogert
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht
Gemeente Rhenen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 30 nov 2012