2721. Bestemmingsplan "Buitengebied 2011" gemeente Weert

De gemeente stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Aanleiding hiervoor is de wettelijke actualisatieplicht. De gemeente wil daarnaast een aantal agrarische ontwikkelingen in het buitengebied toelaten en het aantal recreatieve overnachtingsplaatsen beperkt uitbreiden.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-11-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-11-2012 Aankondiging start procedure
08-11-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-01-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdt en detailniveau
Toetsing
06-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-2013 Kennisgeving MER
07-03-2013 Ter inzage legging MER
24-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER niet alle informatie bevat die zij essentieel acht voor het volwaardig mee laten wegen van het milieubelang in de besluitvorming. Het MER beschrijft onvoldoende:

  • De instandhoudingsdoelstellingen en kritische depositiewaarden van kwalificerende habitats, voor alle nabijgelegen Natura 2000-gebieden die mogelijk negatieve effecten van het voornemen ondervinden.
  • Inzicht in de mate waarin de natuurlijke kenmerken van nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen worden aangetast als het worst case-scenario van het voorkeursalternatief optreedt.
  • Een beschrijving van een alternatief waarmee aantasting van natuurlijke kenmerken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden wordt voorkomen.
  • Inzicht in de geurbelasting die zich werkelijk kan voordoen en de wijze waarop ook bij cumulatieve effecten de kwaliteit van het woon- en leefmilieu niet wordt aangetast.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen voordat een besluit wordt genomen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER in ieder geval een beschrijving te geven van de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt en een duidelijke afbakening met ontwikkelingen die in de structuurvisie worden meegenomen. Het MER moet inzicht bieden in de huidige situatie en de ontwikkelbehoefte van agrarische bedrijven in het plangebied en de maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur, bodem en water, landschap, cultuurhistorie en leefomgeving, bevatten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Weert

Bevoegd gezag
Gemeente Weert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 21 jan 2014