2723. Bestemmingsplan natuurgebied Veluwe, gemeente Ede

De gemeente Ede stelt een nieuw bestemmingsplan voor het Natuurgebied Veluwe vast. Met het plan actualiseert zij de kaders voor onder andere functies als natuur, landschap en een aantal agrarische bedrijven. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-beoordelings)plichtige activiteiten en vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden, wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-11-2012 Kennisgeving MER
22-11-2012 Ter inzage legging MER
26-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-02-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
05-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER de volgende tekortkomingen die zij essentieel acht voor de besluitvorming over het bestemmingsplan.

  • Het voornemen zoals verwoord in het bestemmingsplan verschilt van dat in het MER; het MER geeft geen goed beeld van de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
  • De referentiesituatie voor het MER en de vergelijkingsbasis voor de Passende beoordeling voor veehouderij bevatten geen juiste weergave van de huidige feitelijke situatie.
  • Het MER geeft onvoldoende inzicht in de effecten op Natura 2000 door stikstofdepositie en verstoring en maakt niet duidelijk hoe aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebied te voorkomen is.
  • Het MER bevat onvoldoende gebiedsspecifieke informatie over beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet en de mogelijke effecten daarop van het voornemen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
ing. Richard Schokker

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 12 apr 2013