2724. Windmolenplan Lage Weide

De gemeente Utrecht wil op bedrijventerrein Lage Weide een windpark met een minimale capaciteit van 10 MW ruimtelijk mogelijk maken. Zij wil het kader hiervoor vastleggen in een structuurvisie. In een latere fase wordt de exacte inrichting vastgelegd in een bestemmingsplan gecombineerd met een omgevingsvergunning.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-10-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-11-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-01-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
26-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In haar toetsingsadvies concludeert de Commissie dat het MER van goede kwaliteit is en voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de structuurvisie en het bestemmingsplan.

Waardering spreekt zij uit voor de beschrijving van de effecten op landschap en gezondheid. Zij adviseert om bij het besluit nog aandacht te besteden aan een volledig overzicht van de argumenten die hebben geleid tot de keuze van alternatief 4 als voorkeursalternatief en aan te geven of er een onderscheid is in milieueffecten per kWh tussen de alternatieven. Voorafgaand aan de feitelijke inrichting vraagt het voorkomen of beperken van effecten op soorten die beschermd zijn in het kader van de Flora- en Faunawet aandacht.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseerde een gecombineerd plan/projectMER op te stellen, gegeven de concreetheid van het initiatief. Als hoofdpunten voor dit MER zag zij:

  • De onderbouwing voor de locatie Lage Weide.
  • Irichtingsalternatieven vanuit meerdere invalshoeken, namelijk maximale energieopbrengst, minimale hinder voor omwonenden en minimale hinder voor landschap en natuur.
  • De vormgeving van de financieel-economische analyse af te stemmen op de vragen die er rond het project leven, namelijk:
    • Op welke manier (wind, zon, etc) kan de gemeente haar doelstellingen op het gebied van duurzame energie op de meest doelmatige wijze realiseren.
    • De effecten op de leefomgeving van de omwonenden in geld uit te drukken, zoals woningprijzen.
    • De financiële haalbaarheid voor de initiatiefnemers.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 26 jun 2013