2726. Bedrijventerrein Schielands Hoge Zeedijk te Gouda

De gemeente Gouda stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het plangebied Schielands Hoge Zeedijk, waarbij onder andere voor een deel van de gronden de mogelijkheid voor nieuwe m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten door een (oleochemisch) bedrijf open wordt gehouden. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-11-2012 Kennisgeving MER
29-11-2012 Ter inzage legging MER
19-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing van de Aanvulling op het planMER
19-06-2013 Datum kennisgeving
20-06-2013 Ter inzage legging van de informatie
26-06-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies over aangevuld MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aangevuld MER
De Commissie vindt dat de aspecten geluid en natuur (soortenbescherming) onvoldoende helder in beeld zijn gebracht in het aangevulde MER. Deze informatie is essentieel om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Het voornemen, geur, externe veiligheid en gezondheid zijn voldoende helder in beeld gebracht. Wel heeft de Commissie nog enkele aandachtspunten voor de besluitvorming over het bestemmingsplan bij deze punten

Bij het aangevulde PlanMER is rekening gehouden met de wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998. De interpretatie van de wetswijziging door bevoegd gezag is navolgbaar. De Commissie kan echter niet beoordelen of de essentiële informatie op dit punt aanwezig is omdat het niet duidelijk is met welke referentie de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden moeten worden vergeleken. De Commissie adviseert de gemeente om zelf na te gaan hoe deze wetswijziging geïnterpreteerd moet worden en bij de besluitvorming hiermee rekening te houden.


Toetsingsadvies
Het MER is beknopt en overzichtelijk en geeft op hoofdlijnen inzicht in de milieueffecten van het voornemen. De bijlagen bij het MER en het bestemmingsplan geven veel detailinformatie.
De Commissie signaleert echter een aantal tekortkomingen, die naar haar oordeel essentieel zijn voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. De tekortkomingen betreffen:

  • Het voornemen is onvoldoende helder in beeld gebracht. Het niet navolgbaar beschrijven van het voornemen heeft tot gevolg dat alle milieueffecten opnieuw beschouwd moeten worden.
  • Er is onvoldoende inzicht gegeven in de milieueffecten van de maximale planologische mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt waaronder geur, geluid, externe veiligheid, gezondheid en natuur (Natura 2000-gebieden).
  • De Commissie acht het opheffen van de tekortkomingen van essentieel belang voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.
  • De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gouda

Bevoegd gezag
Gemeente Gouda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 27 jun 2013