2731. Havenbestemmingsplannen Rotterdam

De gemeente Rotterdam stelt drie nieuwe bestemmingsplannen op voor het haven- en industriegebied: Botlek/ Vondelingenplaat, Europoort en Maasvlakte 1. De bestemmingsplannen leggen voor het merendeel bestaande bedrijvigheid vast maar scheppen ook het kader voor nieuwe m.e.r. (beoordelings)-plichtige ontwikkelingen. Daarom is de plan-m.e.r.-procedure gevolgd. De Commissie vindt dat uit het MER goed naar voren komt hoe het havengebied zich in de komende tijd duurzaam kan ontwikkelen en hoe dat past binnen de gestelde milieukaders. Uit de Passende beoordeling blijkt dat de havenontwikkelingen passen binnen de natuurbeschermingswetgeving, behalve wat betreft stikstofdepositie. Maar dat verschijnsel is niet uniek voor de havenbestemmingsplannen. Het doet zich voor op landelijke schaal.

Procedure en adviezen

toetsing MER
17-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-07-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente Rotterdam heeft na de fase reikwijdte en detailniveau de m.e.r.-procedures voor Havenbestemmingsplannen Maasvlakte 1 (project 2592), Europoort (project 2528) en Botlek Vondelingenplaat (project 2356) samengevoegd in één procedure met één integraal MER.
In het kader van de pilot 'procesgericht adviseren' heeft de Commissie in de zomer van 2012 gereflecteerd op de gekozen methodiek voor het MER. Dit is gedaan aan de hand van een presentatie en discussies met de betrokken ambtenaren van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Vervolgens bracht de Commissie in december 2012 advies uit over een concept-MER. Zij adviseerde het MER aan te vullen met onder meer informatie over de referentiesituatie, het groepsrisico, windenergie en natuur (Passende beoordeling).
Het aangevulde en definitieve MER heeft de Commissie getoetst. Zij vindt dat het MER alle informatie presenteert die in deze procedure redelijkerwijs kan worden verlangd. Het MER en de Passende beoordeling bevatten de essentiële informatie om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Peter van der Boom, MA
ir. Robert (Rob) Geerts
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C21.1 2011: olieraffinage
C25 2011: opslag olie, (petro)chemische producten
D11.3 2011: industrieterrein
D21.1 2011: olieraffinage
D22.2 2011: windturbinepark
D25.1-4 2011: opslag olie, (petro)chemische producten, brandstoffen

Bijgewerkt op: 17 mrt 2015