2743. Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht wil een aantal bestemmingsplannen actualiseren zodat het plangebied in één bestemmingsplan kan worden ondergebracht. Het plan biedt, naast rechtszekerheid voor bestaande functies, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, waaronder agrarische bedrijvigheid.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-01-2013 Kennisgeving MER
25-01-2013 Ter inzage legging MER
08-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het MER nog niet alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De tekortkomingen hebben betrekking op:

  • Het ontbreken van een alternatief waarmee de gemeente aantasting van de natuurlijke kenmerken kan uitsluiten.
    • De onderbouwing van de werking van de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 van de provincie Utrecht en de effectiviteit en realiteitswaarde van de inzet van BBT++.
      • De beschrijving of en waar geurhinder kan optreden en het ontbreken van inzicht hoe met het bestemmingsplan gestuurd kan worden op het verminderen of voorkomen daarvan.

      Zij heeft geadviseerd deze punten aan te vullen en deze aanvulling openbaar te maken voordat het besluit genomen wordt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Hilko Ellen
Willem Foppen

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Stichtse Vecht

Bevoegd gezag
Gemeente Stichtse Vecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 24 aug 2021