2748. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland

De gemeente Koggenland stelt een bestemmingsplan op voor het landelijk gebied. Het plan is kaderstellend voor onder andere ontwikkelingen in de veehouderij. De Commissie vindt dat in het MER informatie ontbreekt die essentieel is voor de besluitvorming. Daarom adviseert zij een aanvulling op te stellen, waarin nader wordt ingegaan op alternatieven die niet leiden tot aantasting van Natura 2000-gebieden en op de effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie en waterkwaliteit.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-02-2013 Kennisgeving MER
11-02-2013 Ter inzage legging MER
13-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het MER beknopt en overzichtelijk, maar mist informatie die zij essentieel vindt om het milieubelang te kunnen meewegen in de besluitvorming. Uit het MER blijkt dat het voornemen kan leiden tot een toename van stikstofdepositie in kwetsbare Natura 2000-gebieden. Daardoor kan aantasting van deze gebieden niet worden uitgesloten. In het MER ontbreken concrete oplossingen voor deze problematiek. Ook is onvoldoende ingegaan op gevolgen voor het landschap, cultuurhistorisch erfgoed en waterkwaliteit en mogelijkheden om gevolgen te beperken en waarden te behouden of te versterken.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ing. Hay Hendriks
ing. Leo Lamers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Koggenland

Bevoegd gezag
Gemeente Koggenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 19 apr 2013