2749. Bestemmingsplan buitengebied Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard stelt een nieuw bestemmingsplan vast voor haar buitengebied. Het plan maakt onder andere uitbreiding van agrarische bedrijven en vestiging van glastuinbouw mogelijk.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-02-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-02-2013 Aankondiging start procedure
14-02-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-04-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
26-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-08-2014 Kennisgeving MER
21-08-2014 Ter inzage legging MER
21-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het milieueffectrapport nog niet duidelijk genoeg over de gevolgen van de toename van het areaal glastuinbouw. Ook de gevolgen voor weidevogelleefgebieden zijn nog onvoldoende beschreven.
Verder stelt het rapport dat schade aan beschermde natuur (Natura 2000) is uit te sluiten. De Commissie vindt deze conclusie niet goed onderbouwd. Er is niet goed gekeken naar eventuele maatregelen die mogelijk zijn om die schade te voorkomen. Het rapport beschrijft daardoor nu geen alternatief dat gezien de huidige stand van de jurisprudentie uitvoerbaar is.
De Commissie adviseert om een aanvulling op het rapport te maken voordat een besluit wordt genomen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het essentieel voor de besluitvorming dat het milieueffectrapport de volgende informatie bevat:

  • een onderbouwing van het voornemen en alternatieven daarvoor;
  • bepaling van de 'milieugebruiksruimte' in het plangebied;
  • duidelijke omschrijving van de onderdelen van het voornemen en van de referentiesituatie;
  • (maximale) effecten op natuur, waaronder Natura 2000-gebieden;
  • positieve en negatieve effecten voor landschap en cultuurhistorisch erfgoed.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Hay Hendriks
ing. Leo Lamers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerhugowaard

Bevoegd gezag
Gemeente Heerhugowaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 28 okt 2014