2750. Structuurvisie Woudenberg 2030

De gemeente Woudenberg gaat een nieuwe Structuurvisie vaststellen voor het grondgebied van de gemeente. Hierin wordt onder meer een locatie aangegeven voor 1000 nieuwe woningen en voor een bedrijventerrein van 20 ha.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-02-2013 Ter inzage legging MER
21-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft inzicht in de ontwikkelingen die de komende tijd in Woudenberg worden voorzien, met een accent op woningbouw, (niet-agrarische) bedrijvigheid en recreatie. 
Ondanks dat de m.e.r.-plicht voor de Structuurvisie voornamelijk voortkomt uit kaderstelling voor veehouderijen, bevat het MER daarover weinig informatie. Verwezen wordt naar een onvoldoende uitgewerkt eerder MER bij het Bestemmingsplan Buitengebied (2010).
De Commissie adviseert het MER aan te vullen met informatie over de mogelijke aantasting van beschermde natuurgebieden als gevolg van de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij. Ook vraagt zij om een uitgebreidere onderbouwing van onder meer woningbouw en het bedrijventerrein.

 

De gemeente stelt naar aanleiding van het advies van de Commissie een oplegnotitie bij het MER op, maar zal de Commissie niet meer vragen daarover te adviseren.


 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Kuindert van der Spek
ir. Paul van Vugt
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woudenberg

Bevoegd gezag
Gemeente Woudenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 feb 2015