2759. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Het bestemmingsplan omvat het buitengebied van de gemeente, exclusief het bebouwde gebied van de kernen, het racecircuit Eurocircuit en het plangebied van bestemmingsplan Lage Heideweg. De Commissie constateert dat er informatie over maximale mogelijke effecten, gevolgen voor Natura 2000-gebieden en de EHS ontbreekt in het MER.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-01-2013 Kennisgeving MER
10-01-2013 Ter inzage legging MER
18-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert enkele tekortkomingen in de informatie:

  • Maximaal mogelijke effecten: in het MER ontbreekt een beschrijving van de omvang van de ruimte binnen de bestaande bouwblokken van grondgebonden veehouderijen voor uitbreiding.
  • Gevolgen voor Narura 2000: in het MER ontbreekt een onderbouwing van de gevolgen van het worst case scenario voor Natura 2000-gebieden in Nederland als België. Er ontbreken tevens onderbouwende berekeningen en een beschrijving van de werking van de provinciale verordening Stikstof in relatie tot het bestemmingsplan.
  • Gevolgen voor de EHS: Het MER beschrijft onvoldoende de gevolgen van de stikstofdepositie voor de provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

De Commissie adviseert het MER aan te vullen op deze punten voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

 

Wijziging art. 19kd Natuurbeschermingswet
Het conceptadvies is op 3 april 2013 aan het bevoegd gezag gezonden. Op 25 april 2013 is een wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Bij het opstellen van het MER kon hier nog geen rekening mee worden gehouden. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om in de besluitvorming rekening te houden met deze wetswijziging.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jacco Schuurman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Valkenswaard

Bevoegd gezag
Gemeente Valkenswaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 16 mei 2013