276. Locaties voor berging onderhoudsbaggerspecie Zuid-Holland

Het voornemen behelst realisatie op korte termijn van één of meer bergingslocaties voor onderhoudsbaggerspecie van de klassen 2, 3 en 4, afkomstig uit niet-rijkswateren in Zuid-Holland. Het onderzoek ten behoeve van het MER wordt verdeeld in twee fasen. In de eerste fase zijn alle te onderzoeken locaties (en alternatieven) globaal op hun milieuhygiënische effecten beoordeeld, waarna een voorkeurslocatie en reservelocaties worden geselecteerd. In de tweede fase zouden één of meer de voorkeurslocaties in een uitvoerings-MER nader worden uitgewerkt ten behoeve van de eventuele vergunningverleningen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-02-1990 Datum kennisgeving
22-02-1990 Ter inzage legging van de informatie
09-05-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-12-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-01-1993 Kennisgeving MER
11-01-1993 Ter inzage legging MER
06-04-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op 16 september 1993 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten dat de voorkeursvolgorde van de uit te werken locaties is:

1. Oostvlietpolder bij Leiden (onder het voorbehoud dat er geen woningbouw komt);

2. Ommedijkse Polder bij Wassenaar/Valkenburg;

3. Polder Gnephoek bij Alphen aan de Rijn.

Op 21 september 1994 is de start van de m.e.r. bekendgemaakt voor de inrichting van een baggerstortlocatie in de Oostvlietpolder of Ommedijkse Polder 2]. Laatstgenoemde locatie is vooralsnog een reservelocatie.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Wladimir Bleuten
ir. Geense
ir. Mülschlegel
ir. de Vreede

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Goeree-Overflakkee
IJsselmonde
groot waterschap van Woerden
hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
hoogheemraadschap Delfland
hoogheemraadschap Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap Rijnland
Hoogheemraadschap Schieland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018