2764. Bestemmingsplan buitengebied Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren vernieuwt het bestemmingsplan buitengebied. Omdat er Natura 2000-gebieden in de omgeving liggen en omdat het bestemmingsplan kaders stelt voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten, is ook een milieueffectrapport opgesteld. De Commissie voor de m.e.r. constateert nog enkele tekortkomingen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-02-2013 Kennisgeving MER
22-02-2013 Ter inzage legging MER
25-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
 Naar het oordeel van de Commissie beschrijft het MER onvoldoende:

  • De combinaties van maatregelen waarmee het voornemen gerealiseerd kan worden zonder dat de ammoniakdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden toeneemt.
  • De referentiesituatie die wordt gehanteerd bij het beoordelen van de gevolgen van het plan.
  • De gevolgen van het voornemen voor het woon- en leefmilieu die maximaal toelaatbaar zijn binnen de randvoorwaarden van het gemeentelijke geurbeleid, en een beschrijving van mitigerende maatregelen die kunnen worden ingezet.
  • De milieugevolgen verbonden aan de nieuwe ontgrondingen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
ing. Richard Schokker

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Echt-Susteren

Bevoegd gezag
Gemeente Echt-Susteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 25 apr 2013