2766. Bestemmingsplan bedrijventerrein Nijverdal Noord

De gemeente Hellendoorn actualiseert een aantal verouderde bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingsplan voor Nijverdal Noord. Het plangebied beslaat het bedrijventerrein Nijverdal Noord en de noordzijde van de spoorlijn Zwolle-Almelo. Het bedrijventerrein is voor het grootste deel in gebruik door Koninklijke ten Cate. De Commissie constateert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen. Zij adviseert eerst een aanvulling op het MER te maken voordat een besluit wordt genomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-03-2013 Kennisgeving MER
09-03-2013 Ter inzage legging MER
25-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • Het MER geeft onvoldoende duidelijkheid over de huidige situatie en autonome ontwikkelingen, en daarmee de referentiesituatie.
  • Voor het voornemen gaat het MER uit van de verplaatsing van verschillende bedrijfsonderdelen van Koninklijke ten Cate naar het bedrijventerrein Nijverdal Noord. Het is niet duidelijk in hoeverre dit overeenkomt met de maximale mogelijkheden die het ontwerpplan biedt.
  • In de huidige situatie en in het voornemen is sprake van milieuknelpunten (geluid en stikstof). Het MER gaat in niet in op mogelijke oplossingsmaatregelen hiervoor.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. Nico de Vries
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hellendoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Hellendoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering
D21.6 2011: geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 26 apr 2013