2770. Bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland stelt een bestemmingsplan op voor verblijfrecreatieterreinen. Vanwege de mogelijke gevolgen voor onder andere Natura 2000-gebieden wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. Het planMER heeft daarnaast betrekking op het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente (zie project 2679). De Commissie concludeert dat het MER voldoende informatie bevat voor besluitvorming over het bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-03-2013 Kennisgeving MER
06-03-2013 Ter inzage legging MER
07-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft het MER uitsluitend beoordeeld voorzover het betrekking heeft op het bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen. Ineen later stadium zal de Commissie het MER toetsen voorzover het betrekking heeft op het bestemmingsplan buitengebied (zie project 2679).

De Commissie vindt dat het MER en de bijbehorende Passende beoordeling goed toegankelijk is. De informatie is goed navolgbaar en op sommige onderdelen zeer gedetailleerd. Uit de Passende beoordeling volgt dat significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zonder meer uitgesloten kunnen worden. Uit de Passende beoordeling is ook af te leiden dat er alternatieven en mitigerende maatregelen mogelijk zijn waarmee aantasting van natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden wel uitgesloten kan worden. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Steenwijkerland

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 26 apr 2013