2771. Visie Ruimte en Mobiliteit Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland herziet de Provinciale Structuurvisie en de Verordening ruimte om beter te sturen op ruimtelijke kwaliteit en programmering. De Commissie vroeg in het milieueffectrapport een goede analyse te maken van de milieuproblemen in de provincie en na te gaan in welke mate het voorgenomen beleid positief uitwerkt voor het milieu. Bij de toetsing adviseerde de Commissie onder meer in een Aanvulling nader in te gaan op maatregelen waarmee de gewenste economische groei realiseerbaar is. De opgestelde Aanvulling geeft daarover goede informatie. Maar het is de Commissie nog wel onduidelijk hoe de voorgestelde maatregelen concreet uitgevoerd gaan worden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-02-2013 Aankondiging start procedure
20-02-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-02-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-05-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-01-2014 Kennisgeving MER
08-01-2014 Ter inzage legging MER
11-03-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
24-04-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-05-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies Aanvulling op het milieueffectrapport
De aanvulling geeft goede extra informatie. De Commissie rondt de toetsing met een positief advies af. Wel wijst zij nog op het risico dat de melkveehouderij vanaf 2015 gebruik zal maken van de mogelijkheden die de Visie biedt om uit te breiden. Dat kan leiden tot een forse toename van de stikstofdepositie in een toch al overbelaste situatie en de economische groei van overige sectoren belemmeren.
 

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie signaleerde in een voorlopig advies dat de Visie Ruimte en Mobiliteit vernieuwend beleid bevat waarvan gunstige milieueffecten te verwachten zouden zijn. Zij doelde daarbij bijvoorbeeld het beleid gericht op reductie van overaanbod aan woningen en kantoren. Desondanks is het algemene beeld dat diverse milieuproblemen niet worden opgelost, hetgeen de mogelijkheden voor de gewenste economisch groei beperkt. Het milieueffectrapport gaat niet in op mogelijke beleidsalternatieven of maatregelen. Ook constateerde de Commissie inconsistenties in de effectbeoordeling voor natuur. Daarom adviseerde zij om een aanvulling op het rapport te maken.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseerde in het milieueffectrapport aan te geven:

  • Welke milieudoelen met het uitvoeren van het provinciale beleid en de provinciale initiatieven dichterbij komen, of worden bereikt en voor welke milieudoelen het doelbereik wordt belemmerd.
  • Met welke maatregelen negatieve milieugevolgen kunnen worden verzacht of tegengegaan.
  • Welke knelpunten er zijn bij het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden in de provincie en hoe die worden opgelost, waardoor er nieuwe ontwikkelruimte ontstaat in de provincie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
dr. Fransje Hooimeijer
ir. Joep Lax
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.3 2011: weg>= 4 rijstroken
C15.2 2011: wateropslag/stuwdam
C19.1/2 2011: waterwerken
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 19 mei 2015