2772. Bestemmingsplan buitengebied Waalre

Voor het buitengebied van Waalre wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Omdat hiervoor een Passende beoordeling nodig is, is voor dit bestemmingsplan een plan-MER gemaakt.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-03-2013 Kennisgeving MER
14-03-2013 Ter inzage legging MER
02-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
 De Commissie heeft het MER getoest en daarbij een aantal essentiele tekortkomingen gesignaleerd:

  • Het MER bevat geen informatie over de effecten van de uitbreiding van de woonfunctie in de EHS.
  • Bovendien ontbreekt een alternatief waarin op bestemmingsplanniveau de zekerheid verkregen is dat geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in de omgeving plaatsvindt.

Na toezending van het concept-advies aan bevoegd gezag is de wijziging van artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Dit heeft wellicht invloed op het beoordelingskader van de toename van de stikstofdepositie.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
Beno Koolstra, MSc
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waalre

Bevoegd gezag
Gemeente Waalre

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 02 mei 2013