2773. Bestemmingsplan buitengebied zuid en west Zutphen

De gemeente Zutphen wil voor een deel van haar buitengebied het bestemmingsplan herzien. Het bestemmingsplan is kaderstellend voor onder andere uitbreiding van veehouderijen. Ter onderbouwing van de besluitvorming is daarom een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-03-2013 Kennisgeving MER
21-03-2013 Ter inzage legging MER
26-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft duidelijk inzicht in de milieugevolgen van de uitgewerkte alternatieven. Uit het MER blijkt dat het plan vergeleken met de huidige feitelijke situatie significante negatieve gevolgen voor Natura-2000 gebieden niet uitsluit. De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER echter een aantal tekortkomingen:

  • De aansluiting tussen het MER en het bestemmingsplan. Het in het MER beschreven alternatief met een depositiebank zal in het bestemmingsplan niet worden meegenomen.
  • De uitgangspunten voor de berekeningen. De volgens de planregels toegestane maximale invulling is niet in de beoordeling betrokken.
  • Flora en fauna. In het MER wordt geen aandacht besteed aan de bestaande situatie van - en effecten op de aanwezige flora en fauna.
  • Indien van toepassing, gelet op de wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998: Een uitvoerbaar alternatief. In het plan ontbreekt een alternatief waarbij geen sprake is van toename van depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden.
  • Landschappelijke inpassing. In het MER mist een duidelijke aanzet voor mogelijkheden om de specifieke kwaliteiten van het gebied te behouden en wellicht te versterken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zutphen

Bevoegd gezag
Gemeente Zutphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 05 apr 2022