2776. Bedrijventerreinen Rivierzone-Oost en Leverterrein Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen actualiseert het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen ‘Rivierzone Oost’ en ‘Leverterrein’. De bestemmingsplannen leggen hoofdzakelijk de bestaande bedrijvigheid vast. Er wordt ruimte geboden aan relatief zware bedrijvigheid (in delen van het gebied Rivierzone-Oost tot maximaal categorie 5.2). Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor de vestiging van bedrijfsactiviteiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt. Daarom is voor beide bestemmingsplannen één MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-03-2013 Kennisgeving MER
28-03-2013 Ter inzage legging MER
09-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie adviseert meer inzicht te geven in de ontwikkelingsruimte die de bestemmingsplannen bieden aan bedrijven met mogelijk aanzienlijke milieugevolgen. De Commissie adviseert aan de hand van die ontwikkelruimte de milieueffecten van de plannen ten opzichte van de referentiesituatie te beschrijven.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Henk Otte
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vlaardingen

Bevoegd gezag
Gemeente Vlaardingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 28 mei 2013