2783. Structuurvisie Oosterwold

De gemeenten Almere en Zeewolde willen het gebied ‘Oosterwold’ een transitie laten doormaken van agrarisch naar woon-werklandschap. Uitgangspunt hierbij is zo min mogelijk sturing, maar een organische ontwikkeling. Daarom is er geen vast eindbeeld. De intergemeentelijke Structuurvisie geeft kaders en uitgangspunten voor ontwikkelingen. Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden hieraan getoetst. Aanpassing van bestemmingsplannen volgt op termijn.  

Procedure en adviezen

Toetsing
12-02-2013 Kennisgeving MER
28-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-04-2013 Ter inzage legging MER
03-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft onvoldoende beeld van de maximale milieugevolgen die kunnen optreden bij gebruik van de (ontwerp) Structuurvisie als toetsingskader. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen en hierin te verkennen welke maximale/ongewenste ontwikkelingen en knelpunten zich kunnen voordoen. Aan de hand hiervan kunnen (op voorhand) maatregelen worden genomen, of kan worden besloten dit later te doen, bijvoorbeeld als uit monitoring blijkt dat bepaalde grenzen worden overschreden.

De gemeenten hebben een aanvulling op het MER opgesteld, maar niet meer aan de Commissie ter toetsing voorgelegd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
dr. Fransje Hooimeijer
ir. Joep Lax
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 24 feb 2015