2784. Locatie Valkenburg gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk wil op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg een woonwijk realiseren met onder andere 5.000 woningen, een bedrijventerrein, windturbines, winkels en recreatie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-04-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-04-2013 Aankondiging start procedure
12-04-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-06-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER aandacht te besteden aan:

 • Een goed overzicht van wat al onderzocht is voorafgaand aan en in voorbereiding op deze MER-procedure. Ga daarbij in op:
  • De alternatieven en varianten die hierbij de revue zijn gepasseerd en welke keuzes zijn gemaakt.
  • De milieuoverwegingen die bij deze keuzes een rol hebben gespeeld.
 • Vanwege de afwijkende, langere looptijd van 20 jaar, de omvang van het project en de onzekere economische ontwikkelingen:
  • Inzicht in de planhorizon(nen) van het voornemen, voor 10 jaar en voor 20 jaar.
  • Inzicht in de mogelijkheden tot fasering van het project.
  • Een scenario waarbij als gevolg van een lagere vraag aanzienlijk minder woningen kunnen worden gerealiseerd, met aandacht voor zuinig ruimtegebruik en het realiseren van een logisch afgerond geheel.
 • Varianten voor de inrichting van het gebied, met name wat betreft de ontsluitingsstructuur, de locatie van wonen en voorzieningen, opstellingen van windturbines en de aanhechting op de omgeving en de effecten hiervan op het milieu.
 • Inzicht in de samenhang met (de besluitvorming over) de Rijnlandroute.
 • De effecten op de natuur (waaronder een Passende beoordeling waarin wordt ingegaan op de gevolgen van stikstofdepositie en recreatie voor de Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide en Coepelduynen).


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
ing. Peter Kroeze
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 14 jun 2013