2796. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan principe'. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. De Commissie treedt op als onafhankelijke Auditcommissie. Zij brengt jaarlijks advies uit over de kwaliteit van de monitoring aan de minister van EZ.

Procedure en adviezen

Evaluatie 2007-2012
30-07-2013 Adviesaanvraag
23-10-2013 Advies uitgebracht
Advies Evaluatie
Evaluatie 2007-2012 en rapportage 2013
24-10-2013 Adviesaanvraag
05-03-2014 Advies uitgebracht
Advies evaluatie 2007-2012 en rapportage 2013
Persbericht
Monitoringprogramma 2014 - 2019
06-03-2014 Adviesaanvraag
28-04-2014 Advies uitgebracht
Advies monitoringsprogramma 2014-2019
Bijlage bij advies monitoringsprogramma 2014-2019

Opmerkingen bij de advisering

Advies Monitoringprogramma 2014 - 2019 (april 2014)
De AuditCommissie concludeert dat het nieuwe programma 2014 t/m 2019 overzichtelijker is en prettig leesbaar. De sterke punten uit het programma 2007 t/m 2012 zijn behouden. Voor de geconstateerde zwakke punten stelt het kansrijke alternatieven voor, de precieze uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden. De AuditCommissie adviseert het monitoringsprogramma 2014 t/m 2019 zoals voorgesteld uit te voeren.

 

Advies Evaluatie 2007-2012 (december 2013) en rapportage 2013
Uit de evaluatie van de NAM blijken de sterke en zwakke punten van het programma duidelijk. De AutditCommissie vindt het noodzakelijk dat het monitoringsprogramma verbetert om goed onderbouwde uitspraken over het 'hand aan de kraan'-principe te kunnen blijven doen.

 

Advies Evaluatie 2007-2012 (juni 2013) 
De Auditcommissie constateerde dat de evaluatie van het monitoringprogramma 2007-2012 nog niet voldoende is en adviseerde de minister van EZ aan de hand van haar advies van 31 januari 2013 (project 2677) voor de ontbrekende onderdelen alsnog een evaluatie uit te (laten) voeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Karel Essink
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
dr. Kick Hemker
prof. dr. Piet Hoekstra
prof. ir. van der Vuurst de Vries
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 26 nov 2018