2797. Bestemmingsplan buitengebied Breda Zuid

De gemeente Breda herziet haar bestemmingsplan voor het buitengebied Breda-Zuid. Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie dat in het MER onvoldoende is ingegaan op de gevolgen voor de waterhuishouding. Ook ontbreken nog maatregelen die toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige natuur kunnen tegengaan. De Commissie adviseerde daarom een aanvulling op het MER op te stellen voordat over het bestemmingsplan wordt besloten.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-05-2013 Kennisgeving MER
30-05-2013 Ter inzage legging MER
05-09-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het bestemmingsplan voor het buitengebied is kaderstellend voor onder andere uitbreiding van veehouderijen en glastuinbouwgebied. Om die reden - en omdat gevolgen voor Natura 2000-gebieden in en rond het plangebied niet op voorhand uitgesloten konden worden - is voor de besluitvorming een MER opgesteld.
Het MER geeft over het algemeen een goed beeld van de effecten van ontwikkelingen die middels het bestemmingsplan mogelijk zijn. Op grond van de effectbeoordeling is het plan aangepast. De ontwikkelingsruimte voor veehouderijen en glastuinbouw is ingeperkt, vooral om effecten van stikstofdepositie te beperken. 
In het MER zijn niet alle ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt voldoende meegenomen in de effectbeoordeling. Vooral ontwikkelingen met gevolgen voor de waterhuishouding (bv drainage) zijn relevant, omdat verschillende natuurgebieden sterk afhankelijk zijn van de waterhuishouding. Verder blijkt uit het MER dat uitbreiding van veehouderijen - die via flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt - kan leiden tot toename van stikstofdepositie op kwetsbare natuur. In het MER zijn geen maatregelen beschreven die deze toename kunnen voorkomen of beperken. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Breda

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 05 sep 2013