2802. Zandwinning en gebiedsontwikkeling Lingemeer 2, gemeente Buren

K3Delta wil zand winnen op de locatie 'Lingemeer 2' in de gemeente Buren en daarmee een gebiedsontwikkeling realiseren, waarmee versterking van recreatie, natuur en landschap wordt beoogd. In het gebied is onder andere een tennispark van de KNLTB gepland. De geluidseffecten van dit tennispark zijn in het MER nog onvoldoende onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-05-2013 Kennisgeving MER
16-05-2013 Ter inzage legging MER
09-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het MER zijn twee alternatieven voor de zandwinning onderzocht, waarbij gekeken is naar mogelijkheden om negatieve effecten op natuur en archeologische waarden te beperken en/of positieve effecten te bereiken. De effecten van deze alternatieven zijn voldoende duidelijk, al plaatst de Commissie enkele kanttekeningen bij de vergelijking van de alternatieven. Voor de nadere uitwerking geeft zij een aantal aandachtspunten, waarmee het uiteindelijke ontwerp mogelijk kan worden geoptimaliseerd vanuit het oogpunt van natuur, landschap en archeologie.

In het MER is de inrichting van het plangebied tijdens en na afloop van de zandwinning nog niet concreet ingevuld. De ontwikkeling van het tennispark is beschreven in een 'oplegnotitie MER'. Volgens de Commissie zijn daarin de geluidseffecten van het tennispark onderschat, doordat niet van de 'worst case'-situatie is uitgegaan. Daarom adviseert zij dit onderzoek aan te vullen voordat over het bestemmingsplan wordt besloten.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
dr. Henk Everts
ir. David Heikens
dr. Martin Meffert
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Buren

Bevoegd gezag
Gemeente Buren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 09 jul 2013