2804. Bestemmingsplan buitengebied Deurne

De gemeente Deurne stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Doel is actualisering van het oude plan uit 2007 en integratie van enkele postzegelplanherzieningen en het projectvestigingsgebied glastuinbouw. Het plan is kaderstellend voor de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen. Ook is voor dit plan een Passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingwet 1998 uitgevoerd. Om deze redenen is voor het plan een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-05-2013 Kennisgeving MER
24-05-2013 Ter inzage legging MER
16-07-2013 Voorlopig advies uitgebracht
06-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie acht het MER op meerdere punten onvolledig. Omdat de gemeente Deurne een omvangrijke intensieve veehouderijsector kent zijn de daarmee samenhangende aspecten geur, fijn stof en volksgezondheid van groot belang. Ook is er sprake van een hoge achtergronddepositie van stikstof te verwachten in de natuurgebieden binnen en buiten de gemeentegrenzen die reeds ernstig overbelast zijn.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ing. Pascal Stroeken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Deurne

Bevoegd gezag
Gemeente Deurne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 23 aug 2013