2805. Landelijk Gebied Binnenmaas

De gemeente Binnenmaas stelt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied met een conserverend karakter. Het plan is kaderstellend voor de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen. Bovendien is voor dit plan een Passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingwet 1998 uitgevoerd. Om deze redenen is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-06-2013 Kennisgeving MER
10-06-2013 Ter inzage legging MER
23-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De effectbeoordeling is over het algemeen duidelijk en van voldoende diepgang. Het aspect landschap vormt een centraal thema in het MER, waarbij de karakteristieke openheid van het landelijk gebied, als onderdeel van de Hoeksche Waard, prominent benoemd wordt.
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER twee tekortkomingen. Zij vindt dat de effectbeschrijving en -beoordeling van de maximale mogelijkheden die het plan biedt onvolledig is. Ook is de beoordeling van de toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden onterecht beperkt gebleven tot een reikwijdte van 10 kilometer vanaf het plangebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Gerwin Gabry
ing. Leo Lamers

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Pascal Stroeken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Binnenmaas

Bevoegd gezag
Gemeente Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 23 jul 2013