2807. Verdiepte ligging Vaesrade

De provincie Limburg wil met een verdiepte ligging van de Buitenring Parkstad Limburg bij Vaesrade de weg beter inpassen. Door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid uit het PIP BPL is het mogelijk dit te realiseren. Doel is de verbetering van de leefbaarheid (geluid), visuele kwaliteit (landschap) en een betere ontsluiting voor het langzaam verkeer.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-10-2013 Kennisgeving MER
17-10-2013 Ter inzage legging MER
11-02-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De centrale vraag in het MER is of de verbetering van de leefbaarheid gerechtvaardigheid is ten opzichte van mogelijk negatieve effecten op het zeldzame habitattype Kalkmoeras in het Natura 2000 gebied Geleenbeekdal.
De Commissie vindt dat deze vraag in het MER goed is uitgewerkt en dat alle essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming. De hydrologische studies die ten grondslag liggen aan de effectvoorspelling van de verdiepte ligging bij Vaesrade geven een voldoende duidelijk beeld van de grondwaterstroming in het studiegebied. Op basis daarvan wordt terecht geconcludeerd dat de infiltratie afname relatief klein is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. Kick Hemker
ir. Joep Lax
Hans J.A. van Leeuwen, BSc

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 12 feb 2014