2809. Mobiliteitsplan provincie Utrecht

De provincie Utrecht stelt een nieuw mobiliteitsplan op. Bij dit plan is een plan-MER en Passende beoordeling opgesteld. De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport en de Passende beoordeling getoetst en concludeert dat het rapport nog niet compleet is.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-05-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-08-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
25-02-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-02-2014 Kennisgeving MER
26-02-2014 Ter inzage legging MER
17-04-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Doel van het milieueffectrapport (MER) is toetsen of het Mobiliteitsbeleid tot belangrijke milieueffecten leidt en na te gaan waar kansen kunnen worden benut voor de versterking van kwaliteiten van milieu, natuur en landschap. Dit inzicht kan aanleiding zijn voor herijking of nuancering van het plan. De Commissie concludeert dat de provincie met het MER niet volledig is geslaagd in het behalen van deze doelstelling.
Ondanks het oordeel dat milieuinformatie ontbreekt vindt de Commissie dat het milieueffectrapport nuttige informatie bevat voor de besluitvorming. Het rapport beschrijft de milieueffecten van een aantal concrete projecten en verkenningen. De effectbeschrijving is passend bij het niveau van het mobiliteitsplan. Daarnaast gaat het milieueffectrapport ook in op de effecten van openbaar vervoer en fiets.
 

Advies reikwijdte en detailniveau (R&D)
De Commissie adviseerde in de R&D fase:

  • De ambities en strategische doelen van de mobiliteitsvisie in het mobiliteitsbeleid toe te lichten.
  • De samenhang te beschrijven met de belangrijke (gebieds-)doelen uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) Utrecht.
  • Aan te geven welke beleidskeuzes (alternatieven en varianten) mogelijk zijn binnen de trajectaanpak, knooppuntenaanpak en het beleid voor openbaar vervoer (waaronder de OV concessie) en fiets (uitbreiding netwerken).
  • Een beoordelingskader uit te werken met bereikbaarheidsindicatoren en effectindicatoren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van de Laak
drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte
ir. Jan Termorshuizen
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.3 2011: weg>= 4 rijstroken
C02 2011: spoorweg

Bijgewerkt op: 25 apr 2014